Поверителност и права за ползване

“БМ Лизинг” АД е лизингова компания, създадена в началото на 2003 г. Мажоритарен акционер е Emerging Europe Leasing & Finance B.V., Холандия, собственост Balkan Accession Fund. Основните акционери на Balkan Accession Fund са Румънско-американският инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Холандската финансова компания за развитие (FMO), Немската компания за инвестиции и развитие (DEG) и Черноморската банка за търговия и развитие (BSTDB). “БМ Лизинг” е член на Българската асоциация за лизинг.

За популяризиране на дейността си и за улеснение на своите настоящи и/или бъдещи клиенти, както и за всички, които проявяват или биха проявили интерес към дружеството, „БМ Лизинг“ АД създаде Уебсайт с www.bmleasing.bg. Влизайки в интернет страницата на „БМ Лизинг“ АД всеки потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да използва услугите на уебсайта, както и, че е запознат с условията за ползването, включително и със задължение да ги спазва. В случай на несъгласие и/или неприемането им, молим, да не използвате уебсайта на компанията.
По смисъла на настоящите условия за потребител ще се смята всяко физическо лице, което осъществява достъп и/или използва уебсайта и/или услугите, които дружеството предлага, информация, за които може да се намери на интернет страницата на „БМ Лизинг“ АД.

Обръщаме внимание, че всеки потребител сам решава дали и доколко да предоставя и/или изпраща чрез електронна поща и/или друг начин лични данни на уебсайта на компанията. В случай на получаване на подобна информация „БМ Лизинг“ АД има право да я използва при стриктно спазване на Закона за защита на личните данни. Изпратени съобщения, въпроси, коментари, предложения и други подобни ще бъдат третирани като неконфиденциални, съответно без право на защита. „БМ Лизинг“ АД ще събира, обработва и съхранява единствено лични данни, които потребителят е предоставил доброволно. Ако не желаете тяхното събиране, съхраняване и използване, молим, да не ги предоставяте. Целта на събирането на подобна информация е по-добро разбиране на нуждите на потребителите, които проявяват интерес както към интернет страницата, така и към услугите, които предоставя „БМ Лизинг“ АД, както и осъществяване на обратна връзка. Молим, потребителите да имат предвид, че е „БМ Лизинг“ АД ще приема за злоумишлени дейстия или бездействия, които нарушават нормалното функциониране на уебсайта, изпращането на нежелана поща, препълване на каналите, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, всякакви действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаващи нормалната работа на останалите потребители на сайта, както и извършването на каквито и да било действия, които могат да бъдат квалифицирани като предстъпление или административно нарушение, съгласно законодателството на ЕС или законодателството на друга страна. Молим, потребителите да имат предвид, че използвайки уебсайта, може да бъде събрана техническа информация относно използваната операционна система, домейн, интернет адрес и т.н., която не е лична по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Всичко, което се съдържа в сайта, включително, но не само текст, изображения, снимки, графики и други, се ползва с авторски права. Използването на каквато и да е информация от сайта, е забранено и ще се счита за нарушение.

Всеки потребител има право свободно да влиза и разглежда сайта. Без изричното писмено съгласие на „БМ Лизинг“ АД се забранява използването на изображения на хора или места, копирането, разпространението, използване на каквато и да е част или цялото съдържание в сайта под каквато и да било форма, използването на сайта за изпращане на каквито и да било материали противозаконно, със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, както и такива, които установяват или окуражават поведение, което може да бъде квалифицирано като криминално престъпление,както и такова, което би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона. „БМ Лизинг“ АД е в прявото си да преустанови незабавно достъпа до сайта във всеки случай, в който е известен за нарушение, включително когато е налице обосновано предположение, че се налице злоумешлено действие.

По всяко време дружеството ще се стреми да поддържа в сайта актуална и вярна информация, но не гарантира, че достъпът до нея е непрекъсваем. Дружеството не носи отговорност за информация, която се съдържа в други уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за продукти и/или услуги, предлагани от други сайтове и/или компании. „БМ Лизинг“ АД уведомява своите потребители, че не отговаря за съдържанието на материали, изпратени или предоставени от страна на потребители. По всяко време и по своя преценка дружеството може да премахне материал, изпратен от потребител. Дружеството не носи отговорност за изправността на устройствата, осигуряващи достъпа на потребител до интернет, съответно до уебсайта. Дружеството не носи отговорност за каквито и да било загуби, преки и непреки вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа на потребител до интернет, съответно до уебсайта. „БМ Лизинг“ АД информира своите потребители, че сайтът може да съдържа връзки към други такива, които не са собственост, нито се оперират от дружеството, поради което дружеството няма контрол върху тях.

Единствено право на „БМ Лизинг“ АД е промяната на структурата и съдържанието на уебсайта, както и прекратяването на достъпа до него, което може да бъде упражнено по всяко време и без предварително уведомление.

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Настоящите условия се прилагат от 01.10.2014г.